Yamunashtak Lyrics – Nidhi Dholakia

Yamunashtak Lyrics by Nidhi Dholakia is the latest Gujrati song music has been given by Manoj Vimal.This song published by Studio Rhythm Rajkot.

Yamunashtak Lyrics

Yamunashtak Lyrics

Namami yamuna maham, sakal siddhi hetum muda
Murari-pad pankaj, sfurad mand renutkatam
Tatastaha nav kanana, prakat mod-pushpambuna
Sura sur su poojit, smara pithuh shriyam bibhrateem

Kalind giri mastake, patada mand poorojjwala
Vilas gamanollasat, prakat gand shailonnata
Saghosh gati dantura, samadhi roodh dolottama
Mukund rati vardhinee, jayati padma bandhoh suta

Bhuvam bhuvana pawanim, madhigata mane kaswanaihi
Priya bhiriva sevitam, shuka-mayur hans sadibhih
Tarang-bhuj kankana, prakat muktika valuka
Nitamba tat sundareem, namata krsnaturya priyam

Anant gun bhushite, shiva viranchi devastute
Ghana ghan nibhe sada, dhruva parashara bheeshtade
Vishuddha mathura tate, sakal-gop gopi vrute
Krupa jaladhi sanshrite mama manaha sukham bhavaya

Yaya charan padmadja, murari poho priyam nhavuka
Samagamanto bhavat. Sakalsiddhida sevtaam
Taya sadrush tamiyat, kamalja sapatneeva yat
Hari priya kalindaya, mansi me sada sthieyatam

Namostu yamune sada, tav charitra matyad bhutam
Na jatu yam yaatana, bhavati te payaha panataha
Yamopi bhagini sutan, kathamu hanti dushtanapi
Priyo bhavati sevanat, tav hareryatha gopikaha

Mamastu tav sannidhau, tanunavatva metavata
Na durlabh tama rati, muraripau mukund priye
Atostu tav lalanaa, sur dhunee param sangamat
Tavaiv bhuvi keertita, na tu kadapi pushti sthitahi

Stutim tava karoti kaha, kamal ja sapatni priye
Harery danu sevaya, bhavati saukya mamokshatah
Iyam tav kathadhika sakal gopika sangama
Smara shrama jalanubhi, sakalgatrajaihi sangamaha

Tavashtak midam muda, pathati soorsoote sada
Samasta duritakshayo, bhavati vai mukunde rathihi
Taya sakal siddhayo, murripushcha santushyati
Swabhav vijayo bhavet, vadati vallabhaha shree hareh

Yamunashtak Music Video

Yamunashtak Song Details

Song: Yamunashtak
Singer: Nidhi Dholakia
Music: Manoj Vimal
Label: Studio Rhythm Rajkot